Category Archives: Workshops

Klasrum Adarna is our informal education program for both children adults working with children. All of our workshops aim to make a child’s reading experience more fun, proving that there are meaningful ways to use literature as a teaching and learning aid.

Peb.17 (QC) & Peb.18 (Urdaneta): libreng seminar para sa mga guro

klasrum-urdaneta-qc

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the Classroom at Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa 17 Pebrero 2017 (Biyernes) sa Quezon City, at 18 Pebrero 2017 (Sabado)  sa Urdaneta City.

[BALITA: Punô na ang parehong Klasrum tungkol sa Using Children’s Literature in the Classroom para sa Peb.17 (Quezon City) at Peb.18 (Urdaneta). Patuloy pa rin ang pagtanggap ng rehistrasyon para sa Pagtuturo ng Klasikong Panitikan ng parehong petsa.]

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundarya ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok para sa bawat paksa at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat na guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay  15 Pebrero 2017 (Miyerkoles).

Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Pang-apat at panlima ang mga ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa susunod pang seminar.

7 Comments

Filed under Adarna House, Workshops

Peb.11, Pampanga: 2 libreng seminar para sa mga guro

klasrum-pampanga

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the Classroom at Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito nang sabay sa 11 Pebrero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Angeles City, Pampanga.

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundarya ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok para sa bawat paksa at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat na guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay  6 Pebrero 2017 (Lunes).

Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Pangalatlo ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa mga susunod pang seminar.

2 Comments

Filed under Adarna House, Workshops

[PUNÔ NA] Enero 28, Baguio City: libreng seminar para sa mga guro ng Filipino

klasrumbaguio

[UPDATE: Sarado na ang pagpapatala para sa seminar na ito.]

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa sekundarya para sa Klasrum Adarna: Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Isang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ito sa 28 Enero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Baguio City

Ang tagapagsalita para sa seminar na ito ay si Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University at premyadong makata at nobelista.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang dalawang guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan. Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay 23 Enero 2017 (Lunes).

Sa oras ng pagpapaskil ng paanyayang ito, mayroon na lamang 20 bakanteng puwestong pangkalahok. Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Pangalawa ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Ngayong araw (16 Enero 2016) ang huling araw ng pagpapatala para sa unang Klasrum Adarna sa Lipa. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa mga susunod pang seminar.

Comments Off on [PUNÔ NA] Enero 28, Baguio City: libreng seminar para sa mga guro ng Filipino

Filed under Adarna House, Workshops

Enero 21: dalawang libreng seminar sa mga guro

klasrumlipa

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House ang mga guro sa elementarya at sekundarya para sa Klasrum Adarna: Using Children’s Literature in the Classroom at Pagtuturo ng Klasikong Panitikan. Dalawang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ang mga ito nang sabay sa 21 Enero 2017 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Lipa City, Batangas. [UPDATE: Punô na ang seminar para sa elementarya.]

Ang unang paksa, para sa mga guro ng English o Filipino sa elementarya, ay tatalakayin ni Pamela Razon ng UP Integrated School at dating pinuno ng K-2 Department nito. Para naman sa mga guro ng Filipino sa sekundarya ang pangalawang paksa, tatalakayin ni Dr. Edgar Calabia Samar, propesor ng panitikan sa Ateneo de Manila University.

Mayroong 60 puwestong pangkalahok para sa bawat paksa at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang apat na guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan (maximum ng 2 guro sa bawat paksa). Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang antas ng tinuturuan, mobile number, at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: klasrum[at]adarna.com.ph o text: +63 915 527 1105.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makapagpatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay  16 Enero 2017 (Lunes).

Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.


Una pa lamang ito sa mga Klasrum Adarna ng taong 2017. Umantabay dito para sa mga panawagan tungkol sa mga susunod pang seminar.

6 Comments

Filed under Adarna House, Workshops

Libreng seminar para sa mga guro ng Filipino (12 Nobyembre)

klasrum-lucena

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House, Manuel S. Enverga University Foundation, at Lucena City Asociation of Private Schools (LCAPS) ang mga guro ng Filipino para sa Klasrum Adarna: Paggamit ng WiKAHON. Isang libreng seminar (kasama ang tanghalian at sertipiko), gaganapin ito nang 12 Nobyembre 2016 (Sabado) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH sa Manuel S. Enverga University Foundation, University Site, Lucena City.

Nakatuon ang seminar sa mas malalim na pagtalakay ng mga sumusunod na paksa:

 1. Mga Salik na Kailangan sa Mahusay na Pagbabasa
 2. Iba’t Ibang Uri at Struktura ng Teksto
 3. Detalyado at Rekomendadong Paggamit sa Wikahon
  – Pagdidisenyo ng Programa sa Filipino
  – Pagtataya sa Antas ng Kakayahan sa Pagbabasa
  – Paghasa sa Bilis at Husay sa Pagbabasa
  – Paghasa sa Pag-uugnay ng mga Konsepto
  – Pagtuturo ng Balarila at mga Kasanayan sa Pagbabasa

Si Daisy Calado ang magiging tagapagsalita sa araw na ito. Nagtapos ng MA in Reading Education sa University of the Philippines Diliman, siya ay isang espesyalista sa pagbasa at kasalukuyang direktor ng ReadPlus.

Mayroong 100 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang dalawang guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan. Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang mobile number at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: miko[at]adarna.com.ph, text: (+63927) 382-4716, o fax: (+632) 352-6765 local 125.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makumpleto ang pagpapatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay  4 Nobyembre 2016 (Biyernes).

Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.

2 Comments

Filed under Adarna House, Workshops

Reading Association of the Philippines: 2016 National Demonstration Festival

rapdemofest2016

The Reading Association of the Philippines will hold its national demonstration festival this coming October 27-29, 2016 at Ateneo De Naga University in Naga City with the theme: “Reading Instruction for All: Enabling, Engaging, and Enriching.” Plenary speakers include literacy experts in the country. Likewise practitioners and teachers from different parts of the country and across levels will share their best practices. In this connection, you are invited to participate in the said event. The plenary sessions as well as the demonstration lessons will focus on the following strands:

 1. Reading Instruction for Advanced Readers
 2. Reading Instruction for Struggling Readers
 3. Reading Instruction in Phonics
 4. Reading Instruction in Vocabulary and Reading
 5.  Reading Instruction in Fluency
 6. Reading Instruction in Reading and Writing Connection
 7. Reading Instruction in the Content Area

Educators, teachers, and literacy advocates are invited to share best practices in the classroom or even outside of the classroom. Click here to read about how to submit lesson plans that focus on any of the above strands.

The registration fee is as follows:

 • RAP Members, Dep Ed Teachers, Early Registrants (until October 20, 2016): PhP 4,000
 • Non- RAP Members/ Walk-in Registrants: PhP 4,500
 • Parallel speakers and undergraduate students: PhP 2,000

RAP members need to present their valid ID.
Payments may be deposited to:
Account Name: Reading Association of the Philippines Inc.
Bank of the Philippine Islands Current Account No.: 3081-1721-87

For further information and confirmation of your attendance, you may email rapforliteracy[at]gmail.com or text 09298508729 or 09178559823. Participants are encouraged to register early as slots are limited. The registration fee is inclusive of snacks, lunch, a kit, and a certificate. For undergrad students, registration fee does not include food and kit.

Comments Off on Reading Association of the Philippines: 2016 National Demonstration Festival

Filed under Adarna House, Workshops

Libreng seminar para sa mga guro ng Filipino (12 Agosto)

klasrum-reg3

Malugod na iniimbitahan ng Adarna House at Holy Angel University ang mga guro ng Filipino para sa Klasrum Adarna: Paggamit ng WiKAHON ngayong ika-12 ng Agosto, 2016 (Biyernes) mula 8:00 NU hanggang 5:00 NH. Ang seminar ay gaganapin sa Holy Angel University, Sto. Rosario St, Angeles City, Pampanga.

Nakatuon ang seminar sa mas malalim na pagtalakay ng mga sumusunod na paksa:

 1. Mga Salik na Kailangan sa Mahusay na Pagbabasa
 2. Iba’t Ibang Uri at Struktura ng Teksto
 3. Detalyado at Rekomendadong Paggamit sa Wikahon
  – Pagdidisenyo ng Programa sa Filipino
  – Pagtataya sa Antas ng Kakayahan sa Pagbabasa
  – Paghasa sa Bilis at Husay sa Pagbabasa
  – Paghasa sa Pag-uugnay ng mga Konsepto
  – Pagtuturo ng Balarila at mga Kasanayan sa Pagbabasa

Si Daisy Calado ang magiging tagapagsalita sa araw na ito. Nagtapos ng MA in Reading Education sa University of the Philippines Diliman, siya ay isang espesyalista sa pagbasa at kasalukuyang direktor ng ReadPlus.

Mayroong 100 puwestong pangkalahok at pupunan namin ang mga ito ayon sa pagdating ng mga pagpapatala. Hanggang dalawang guro lamang ang maaaring ipadala ng bawat paaralan. Narito ang mga detalye upang makalahok:

 1. Isulat ang buong pangalan ng [mga] gurong inyong ipapadala kasama ang mobile number at e-mail address ng bawat isa, at ang pangalan ng inyong paaralan.
 2. Ipadala ito sa email: miko[at]adarna.com.ph, text: (+63927) 382-4716, o fax: (+632) 352-6765 local 125.
 3. Hintayin ang kumpirmasyong ipadadala sa mobile number at/o e-mail address ng kalahok. Kasama sa kumpirmasyon ang tiyak na lunan ng seminar.
 4. Kailangan ang kumpletong impormasyon para makumpleto ang pagpapatala. Hindi makalalahok ang mga hindi nakapagpatala. Ang huling araw ng pagpapatala ay  5 Agosto 2016 (Biyernes).

Kung mayroong katanungan, mangyari na lamang na makipag-alam sa mga nabanggit na email o mobile number, o sa (+632) 3526765 local 119.

Comments Off on Libreng seminar para sa mga guro ng Filipino (12 Agosto)

Filed under Adarna House, Workshops