CALL FOR ENTRIES: 2020 Barláya Writers’ Workshop for Graphic Literature

Adarna House, the first and largest publisher of children’s books in the Philippines, is now accepting applications to the 2020 Barláya Writers’ Workshop for Graphic Literature.

BARLÁYA is a comprehensive workshop for crafting and developing books of intermediate and young adult writers in the Philippines. This year, in partnership with Anino Comics, we are looking for works with themes of either sci-fi, sports, culinary or food, and/or slice-of-life (light or comedy). 

The workshop is open to any Filipino citizen aged 18 years or older, and willing to attend monthly learning and writing sessions in Metro Manila. Accepted fellows are expected to attend ALL the sessions which will last from January to June 2020. 

Applicants are required to submit the following: 

 1. Application form (to be downloaded here)
 2. Two (2) chapters of the novel-in-progress and synopsis
  • For writers, please submit an additional outline of the story
  • For illustrators, please submit an additional storyboard/pencils of the story 
 3. Portfolio (10 pages maximum)
  • For writers, please include previous works and portfolio/s of artist/s you may want to work with
  • For illustrators, please include previous komiks or supporting artworks 
 4. Creator’s Resume

Submissions must be in hard copy, 1.5 space, Times New Roman 12 with 1-inch margins on short bond paper. These submissions must include at least one (1) of the themes introduced. Submissions may be in either English or Filipino.

All submissions must be delivered to ADARNA HOUSE, Scout Torillo corner Scout Fernandez Streets, Barangay Sacred Heart, Quezon City 1103. Please indicate that this is for the Barláya Writers’ Workshop. Deadline of submission is on November 22, 2019. For further queries, you may call (02) 8352-6765 or email barlayaworkshop@gmail.com.


PANAWAGAN SA PAGPASA:

Adarna House, ang una at pinakamalaking tagapaglathala ng aklat pambata sa Filipinas, ay tumatanggap ng mga akda para sa 2020 Barláya Writers’ Workshop for Graphic Literature.

 Ang BARLÁYA ay isang komprehensibong palihan sa pagbuo at paghubog ng mga panukalang libro ng mga manunulat ng intermediate at young adult literature sa Filipinas. Ngayong taon, kasama ang Anino Comics, bukás ang aming panawagan sa mga akdang may alinmang tema sa sci-fi, sports, culinary o pagkain, at/o slice-of-life (light or comedy)

Kahit sinong mamamayang Filipino edad 18 at pataas, at pumapayag na dumalo sa buwanang sesyon sa pagsusulat. Ang mga matatanggap na fellow ay inaasahang dadalo sa LAHAT ng sesyon na gaganapin mula Enero hanggang Hunyo 2020.

Inaasahang maipasa ng aplikante ang mga sumusunod:

 1. Application form (mada-download dito)
 2. Dalawang (2) kabanata ng binubuong nobela at buod
  • Para sa mga manunulat, magsumite ng karagdagang balangkas o outline ng kuwento
  Para sa mga ilustrador, magsumite ng karagdagang storyboard/pencils ng kuwento
 3. Portfolio (maximum 10 na pahina)
  • Para sa mga manunulat, maglakip ng mga nakaraang akda at portfolio ng mga ilustrador na nais ninyong kasamang magtrabaho
  Para sa mga ilustrador, maglakip ng mga nakaraang komiks o mga sining na sumusuporta sa akdang ipapasa
 4. Creator’s Resume

Maaaring magpasa ng mga akda sa wikang Filipino o Ingles. Ang mga ipapasa ay dapat hard copy, may 1.5 space, sa font na Times New Roman 12, may 1-inch margins, sa short bond paper. Ang mga akda ay dapat tungkol sa kahit isa (1) sa mga temang ipinakilala. 

Ipasa ang mga akda sa ADARNA HOUSE, Scout Torillo corner Scout Fernandez Streets, Barangay Sacred Heart, Quezon City 1103. Isulat na ito ay para sa Barláya Writers’ Workshop. Huling araw ng pagpása sa Nobyembre 22, 2019. Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang (02) 8352-6765 o mag-email sa barlayaworkshop@gmail.com.

Comments Off on CALL FOR ENTRIES: 2020 Barláya Writers’ Workshop for Graphic Literature

Filed under Adarna House

Comments are closed.