Call for Papers: Unang Kumperensya sa Pagtuturo sa Filipino

[Mag-click dito para sa kopyang PDF ng anunsyong ito.]

Ikinalulugod na ibalita ng Adarna House at Kagawaran ng Filipino ng Ateneo de Manila University ang paparating na Unang Pambansang Kumperensya sa Pagtuturo sa Filipino na gaganapin sa ika-22 ng Oktubre, 2011 (Sabado) sa Ateneo de Manila University. Ang kumperensyang ito ng mga guro at mananaliksik sa Filipino ay iikot sa temang Filipino Bilang Wikang Panturo at Wikang Itinuturo. Si Virgilio S. Almario, Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan, ang magsisilbing tagapagsalitang pandangal. Papaksain ni G. Almario ang mga suliranin ng pagtuturo sa/ng Filipino at ang mga mungkahi niya ukol sa mga ito. Sa mga magaganap na panayam, magsasalita ang mga dalubhasa at mananaliksik sa Filipino bilang wika at bilang paksang pang-akademika.

Paanyaya sa Pagpapasa ng mga Papel
Upang pagyamanin ang pagdalo ng mga kalahok, inaanyayahan ng mga tagapag-ugnay ang mga akademiko, mananaliksik, at guro na magpasa ng mga panukala para sa papel pampresentasyon. Sa ganitong paraan, minimithi ng kumperensyang mapagbuklod ang mga may malasakit sa edukasyon, wika, at panitikang Filipino upang maibahagi nila ang kanilang mga pag-aaral at mabubuting kagawian.

Mga Sangay
1. Pagtuturo sa Wikang Filipino
(hal. Mother tongue education, pagsasalin, pagtuturo ng agham o matematika sa Filipino, atbp.)
2. Pagtuturo ng Filipino
(hal. Balarila, pagbabaybay, pagtuturo sa elementarya, pagtuturo ng Filipino bilang pangalawang wika, bagong kumbensyon ng wika, atbp.)
3. Paggamit ng Panitikang Filipino sa Pagtuturo
(hal. Pagtuturo ng panitikang pansekondarya, panitikan mula sa mga rehiyon, kasaysayan ng panitikang Filipino, atbp.)

Mga Uri ng Presentasyon
Bibigyan ang bawat presentasyon ng 75 minutong mahahati sa 45 minutong pagsasalita, at 30 minutong malayang talakayan.
1. Presentasyon ng Papel
2. Demonstrasyon ng Pagtuturo / Palihan (Workshop)

Daloy ng Panukala
I. Pamagat ng Presentasyon
II. Sangay
III. Uri ng Presentasyon
IV. Layong Tagapakinig
V. Tagapagtaguyod (hanggang 2) at Pakikipag-ugnayan

A. Pangalan
B. Institusyong Kinabibilangan
C. Tirahan
D. E-mail Address
E. Telepono
F. Mobile Phone

VI. Buod
1. Ang buod ay hindi dapat humaba sa 300 salita. Gumamit ng isang espasyong pagitan para sa mga linya, Arial 10, 8.5” x 11” na papel na may 1” na espasyo sa paligid.
2. Kung ang panukala ay nakatali sa isang aralin, estratehiya, o gawain, kasama dapat sa panukala ang mga sumusunod: batayan sa teorya, mithiin, pinapaksa, daloy, at pagsusuri (assessment).
3. Kung ang panukala ay nakatali sa isang saliksik o pag-aaral, kasama dapat sa panukala ang pagpapakilala, mithiin, katanungang pansaliksik, metodolohiya, resulta, konklusyon, at rekomendasyon.

Deadline
Sa ika-15 ng Hunyo, 2011 ang huling araw ng pagpapasa ng mga panukala. Maipagbibigay-alam ang pagtanggap o pagtanggi sa ika-30 ng Hunyo, 2011. Ipasa ang mga panukala sa Kumperensya: Adarna House, 109 Scout Fernandez corner Scout Torillo Streets, Barangay Sacred Heart, Quezon City 1103 o sa e-mail address na kumperensya@adarna.com.ph.

Kailangang ipaunawa ng mga tagapagtaguyod ng mga natanggap na panukala ang pagnanais nilang magbigay ng presentasyon sa o bago ang ika-15 ng Hulyo, 2011. Ang huling araw ng pagpapasa ng buong papel ay ang ika-15 ng Agosto, habang sa ika-31 naman ng Agosto ay dapat naipasa na ang Powerpoint file at ang maikling paglalarawan ng tagapagtaguyod. Ang pagbigo sa mga kahingiang ito ay mangangahulugan ng pagkabawi sa karapatan ng tagapagtaguyod na magbigay ng presentasyon. Para sa bawat natanggap na presentasyon, hanggang dalawang tagapagtaguyod lamang ang mabibigyan ng libreng pakikilahok sa kumperensya. Hindi rin sasagutin ng kumperensya ang pamasahe at tulugan ng mga tagapagtaguyod.

Comments Off on Call for Papers: Unang Kumperensya sa Pagtuturo sa Filipino

Filed under Adarna House, Workshops

Comments are closed.